tuerme4_7_metropolis

Metropolis I

2006

Installation, Ziegelton, Höhe 40–65 cm


tuerme4_2_metropolis5

Metropolis

2006

Ziegelton, Höhe 46 cm


tuerme4_3_metropolis6

Metropolis

2006

Ziegelton, Höhe 51 cm


tuerme4_4_metropolis002

Metropolis

2006

Ziegelton, Höhe 82,5 cm


tuerme4_5_metropolis003

Metropolis

2007

Ziegelton, Höhe 66 cm


tuerme4_6_metropolis004

Metropolis, Paar

2007

Ziegelton, Höhe 61 cm


tuerme4_1_metropolis2a

Metropolis

2006

Ziegelton, Höhe 62 cm